YASAMATUTUNANLAR.ORG AYDINLATMA METNİ

 1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Sağlık Tesisleri İktisadi İşletmesi (“Hastane” veya “Anadolu Sağlık Merkezi”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Yaşamtutunanlar.org sitesi (“Site”) kemik iliği nakli tedavisi gören tüm hasta ve ailelerinin hastalık ve tedavi süreçlerinde yaşadıkları hikayeleri paylaşmaları Anadolu Sağlık Merkezi tarafından kurulmuş ve işletilen bir online dayanışma platformudur. Site üyeleri kendi hikayelerini paylaşabilmekte, diğer üyelere soru sorabilmekte ve onların sorularını yanıtlayabilmektedir.

Yukarıda da belirtildiği üzere, Site’nin kurulma amacı temel olarak çeşitli hastalıkları geçirmiş veya halihazırda mücadele eden kişilerin yardımlaşmasıdır. Dolayısıyla üyelerin site üzerinde sağlık ve tedavi durumlarına ilişkin bilgilerinin belirtilen bu amaçlarla işlenmesi kaçınılmazdır. Yani site üzerinden Hastane’ye iletilecek olan kişisel verileriniz üyelik oluşturulması, hukuken veya idari olarak gerekli olan hallerde sizlerle iletişime geçilmesi ve Site üzerinde sitenin amacına uygun olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, Hastanemiz tarafından sitenin teknik altyapısının sağlanması amacıyla hizmet alınan tedarikçiler tarafından erişim sağlanabilecektir. Ek olarak, Site’ye erişim kamuya açık bir şekilde sağlandığından Site üzerinden paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz belirsiz sayıdaki tarafça erişilebilir olacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Hastanemiz tarafından Site üzerindeki üyelik formları üzerinden elektronik ortamda sözleşmenin kurulması ve ifası veri işleme şartı ile açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır.

Site üyeliğiniz ve paylaşmış olduğunuz hikayelerin site üzerinden kaldırılmasını istemeniz durumunda bu doğrultudaki talebinizi bir sonraki bölümde belirtilen ‘iletişim formunu’ kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz. Üyelik silme talepleriniz 30 gün içerisinde yerine getirilecek ve Site üzerinden toplanmış olan kişisel verileriniz silinecektir.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.anadolusaglik.org/kvkk adresinden ulaşabileceğiniz Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Sağlık Tesisleri İktisadi İşletmesi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Hastanemize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Back To Top